x 

košík je prázdný

Obchodní podmínky JCOS s.r.o., IČ: 28706978, DIČ: CZ28706978
u_logo

Obchodní podmínky společnosti JCOS s.r.o. od 1. 1. 2018
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.jcos.cz, jehož provozovatelem je JCOS s.r.o. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Vymezení pojmů
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Objednávka je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.

Kontakty:
Název: JCOS s.r.o.
Sídlo: Trnovanská 1615/28, 415 01 Teplice
IČ: 28706978
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27789
Telefon: +420 777 006 089
Email: info@jcos.cz
Kontaktní adresa: Trnovanská 1615/28, 415 01 Teplice+

Informace:
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny:
Hotově
- při převzetí zboží v prodejně JCOS
Na fakturu se splatností
Raiffeisenbank a.s. CZK - 4564122001/5500

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.
Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak.
Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
Smlouva vzniká doručením objednávky spotřebitelem.

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
V případě poškození zásilky doporučuje prodávající kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o škodě.
Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, předá prodávající kupujícímu ihned při převzetí zboží.
Cena dopravy a způsob doručení:
Přepravní službou.
Dopravné 120 Kč při hodnotě objednávky do 999 Kč vč. DPH
Dopravné 60 Kč při hodnotě objednávky od 1000 Kč do 1999 Kč vč. DPH
Dopravné zdarma při hodnotě objednávky od 2000 Kč vč. DPH

Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat.
Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující spotřebitel v případě nepoužitého zboží odstoupit od smlouvy do 14  dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
Odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14  denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání  do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího spotřebitele přijal.
Jestliže kupující spotřebitel zvolil při vracení zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nesmí jevit známky otevření, opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující spotřebitel.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

Práva a povinnosti z vadného plnění
Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit výměnu zboží za nové nebo na přiměřenou slevu z ceny.
Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Vyřízení reklamace  
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.           
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. 
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci.
Reklamaci kupujícího spotřebitele prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění. 

Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.

Nevyzvednutí zásilky - smluvní pokuta pro nespolehlivé zákazníky
Pokud se prodávajícímu nevyzvednutá zásilka vrátí, vyzve prodávající zákazníka k podání vysvětlení a bude mu nabídnuto opětovné zaslání zboží po úhradě předem, přičemž mu bude připočítáno předchozí poštovné. Pokud si zákazník objednané zboží nevyzvedne, s prodávajícím nekomunikuje a zásilka se vrátí zpět prodávajícímu, prodávající vystaví zákazníkovi fakturu k úhradě náhrady škody za skutečně vynaložené prostředky na dopravu, v případě dobírky + doběrečné. V případě, že se zásilka zaslaná zákazníkovi na dobírku vrátí či vrací zpět, vyhrazuje si provozovatel e-shopu právo příští objednávku zaslat jen s platbou předem převodem na bankovní účet, případně objednávku zrušit. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek), jednali v rozporu s těmito obchodními podmínkami nebo byla jejich objednávka spekulativní s účelem poškodit e-shop aj. Prodávající tuto skutečnosti není povinen objednavateli nijak objasňovat.

Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. 
Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Ostatní   
Záloha na zboží
V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, nebo množství zboží, které není obvyklé, může být ze strany prodávajícího požadována úhrada zálohy. Prodávající se zavazuje o požadavku zálohové platby informovat kupujícího neprodleně.
Dárky
Dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, je kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. Pokud nedojde k navrácení ze strany kupujícího, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
Informace a poradenství
Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající získal sám, od výrobce či svého dodavatele.

Stížnosti
Stížnosti a připomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit na tel. +420 777 068 098 či e-mailovou adresu: info@jcos.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s platnými právními předpisy.

Písemná komunikace
V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresy kupujícího uvedené v objednávce.
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Osobní údaje
Prodávající jako správce prohlašuje, že v rámci všech jeho činností jsou veškeré osobní údaje zpracovávány v souladu se všemi pravidly uvedenými v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se směrnicí o ochraně osobních údajů, kterou prodávající přijal, a to jednak za účelem plnění ze smluv při provozování podnikatelské činnosti, a dále z důvodu oprávněného zájmu v případech, kdy se s ohledem na konkrétní právní vztah ukáže, že zpracování je za tímto účelem nutné. Kupující jako subjektů údajů má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, to vše v souladu s platnými právním i předpisy.    

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2018.


O prodejci
Kontakt